Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

สพฐ.ออกหนังสือด่วน สั่งไฟเขียว ให้ชุมนุมทุกโรงเรียน

 

หลังจากที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา หลายโรงเรียน หลายมหาวิทยาลัย มีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการผูกโบว์ขาว ชูสามนิ้วขณะที่ร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา ทำให้มีครูอาจารย์บางท่านออกมาสร้างข้อจำกัดในการแสดงเหล่านี้ จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก

 

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศด่วนถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งเรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา ว่า ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา มีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63

ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

 

โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมชุมนุมนั้น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัย ของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุมจึงเรียนมาเพื่อทราบ
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน