Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับทำผิดกม.จราจรฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1พัน!

 ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับทำผิดกม.จราจรฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1พัน!

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิด พ.ร.บ.จราจร ล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

วันที่ 26 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน โดยประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค.2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าปรับตามพ.ร.บ.จราจร อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิด พ.ร.บ.จราจร ล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.นี้เป็นต้นไป